The koala is an arboreal herbivorous marsupial native to Australia.